info@finamax.be

03/320.26.46

OVEREENKOMST KLANTENAANBRENGER HYPOTHECAIR KREDIET  

TUSSEN

De BVBA FINAMAX, met ondernemingsnummer BE 0865.859.909,  gevestigd te 2100 Deurne, Fredegandus Van Rielstraat 21, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. De Cock Mike, zaakvoerder. De BVBA FINAMAX is wettig ingeschreven in het register van kredietbemiddelaars, bijgehouden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Hierna ‘de tussenpersoon’ genoemd.

EN
De in deze electronische contactformulier ingevulde contactgegevens met naam en email ingevoerd Hierna ‘de klantenaanbrenger’ genoemd.  
wordt overeengekomen wat volgt:  

VOORAFGAANDELIJK
De partijen wensen een overeenkomst te sluiten waarbij klanten van de klantenaanbrenger, die een hypothecaire kredietovereenkomst wensen te sluiten, incidenteel worden doorverwezen naar de tussenpersoon.  

Artikel 1: Verplichtingen klantenaanbrenger
De klantenaanbrenger verbindt zich er toe potentiële klanten incidenteel door te verwijzen naar de tussenpersoon. Het betreft een occasionele activiteit waarbij de klantenaanbrenger zich onthoudt van het stellen van daden van kredietbemiddelaar, zoals bepaald in artikel I.9,35° van het Wetboek van Economisch Recht. De klantenaanbrenger bevestigt bij deze uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de relevante bepalingen uit het Wetboek van Economisch Recht en haar uitvoeringsbesluit(en).   Zo onthoudt de klantenaanbrenger zich onder meer van het voeren van reclameactiviteiten en het presenteren, aanbieden, voorbereiden of sluiten van de kredietovereenkomst. De klantenaanbrenger mag aan de consument alleen niet-gepersonaliseerde documentatie overmaken die is opgesteld door de kredietbemiddelaar of kredietgever, onder diens verantwoordelijkheid. De klantenaanbrenger beschikt niet over een vertegenwoordigings-bevoegdheid van de kredietbemiddelaar of kredietgever en is niet met hen verbonden door een lastgevings- of agentuurovereenkomst.  

Artikel 2: Verplichtingen tussenpersoon

De beoordeling van de potentiële klant komt uitsluitend toe aan de tussenpersoon. De tussenpersoon verbindt zich er toe bij de opvolging van het dossier de op hem rustende verplichtingen, krachtens boek VII van het Wetboek van Economisch Recht alsook de uitvoeringsbesluiten, na te leven. De tussenpersoon neemt passende organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de klantenaanbrenger niet in een positie gebracht wordt waardoor hij door klanten aangesproken wordt om verdere toelichting te geven, en om erop toe te zien dat de klantenaanbrenger geen activiteiten van kredietbemiddeling uitoefent. Onderliggende overeenkomst heeft enkel betrekking op het verwijzen of aanbrengen van potentiële klanten met het oog op het onderschrijven van (een) kredietovereenkomst(en).  

Artikel 3: Vergoeding
De klantenaanbrenger heeft recht op een éénmalige vergoeding voor de aangebrachte klanten, ongeacht de omvang en het aantal afgesloten kredietovereenkomsten. Het bedrag van de éénmalige vergoeding en de betalingsmodaliteiten worden geregeld in bijlage van deze overeenkomst. Op regelmatige basis, en/of op eenvoudig verzoek, bezorgt de tussenpersoon aan de klantenaanbrenger een overzicht van de door hem aangebrachte klanten waarvoor kredietovereenkomst(en) zijn gesloten. De klantenaanbrenger staat zelf in voor de fiscale en sociale verplichtingen met betrekking tot de vergoedingen die voortkomen uit onderliggende overeenkomst.  
   
Artikel 4: Ontbreken band ondergeschiktheid
Tussen de klantenaanbrenger en de tussenpersoon bestaat geen enkele band van ondergeschiktheid. Beide partijen staan zelf autonoom in voor de organisatie van hun werk en zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen gestelde daden.  Beide partijen oefenen hun activiteiten uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid.  

Artikel 5: Eigendomsrecht

De klantenaanbrenger kan geen enkel ander recht laten gelden dan de vergoeding bepaald in artikel 3 van onderliggende overeenkomst. De klantenaanbrenger kan geen rechten laten gelden op de door aangebrachte klant onderschreven kredietovereenkomst(en).  

Artikel 6: Duurtijd

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Aan de overeenkomst kan door beide partijen per aangetekend schrijven een einde worden gesteld mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. De kennisgeving van de opzegging bij een ter post aangetekende zending heeft slechts uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending. Elke partij kan, onverminderd alle schadeloosstellingen, onderliggende overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken of wanneer één van de partijen ernstig tekort is gekomen in haar verplichtingen. De overeenkomst kan onder meer onmiddellijk worden beëindigd ingeval:
- De tussenpersoon niet langer voldoet aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden als kredietbemiddelaar van de FSMA, zoals voorzien in het Wetboek Economisch Recht. De tussenpersoon brengt de klantenaanbrenger hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte.
- Eén van de partijen failliet verklaard wordt of onderdeel uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie.
- Eén van de partijen het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke veroordeling die zijn professionele eerbaarheid, eerlijkheid of vakbekwaamheid aantast. In geval van opzegging door de tussenpersoon blijft de klantenaanbrenger het recht op vergoeding voor de aangebrachte klanten, zoals voorzien in artikel 3 van de overeenkomst, behouden.  

Artikel 7: Geschillen

Partijen streven in geval van geschil in eerste instantie een minnelijke oplossing na. Geschillen worden geregeld volgens de huidige overeenkomst met respect voor de van toepassing zijnde wetgeving. In geval van geschil zijn de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van de tussenpersoon bevoegd.  

Artikel 8: Diversen

Deze overeenkomst werd aangegaan ten persoonlijke titel en kan niet worden overgedragen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord. De bepalingen van de overeenkomst die in strijd zouden zijn met een wettelijke bepaling worden voor ongeschreven gehouden, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van de overeenkomst in zijn geheel beïnvloedt.